ALGEMENE VOORWAARDEN

Wanneer je mij inhuurt ga je akkoord met de volgende voorwaarden

Algemene voorwaarden
Door verlening van een opdracht aan Frank van Garderen verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Frank van Garderen en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Frank van Garderen opgenomen wordt.

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen Frank van Garderen en een opdrachtgever waarop Frank van Garderen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Offerte
Frank van Garderen stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Frank van Garderen bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief van 90,-, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen acht dagen na factuurdatum betalen. (tenzij anders overeengekomen). Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

Reis, verblijf en extra kosten
Frank van Garderen hanteert een vergoeding van € 0,35 per gereden km. Deze aanduiding staat ook in de offerte.

Alle reis- en verblijfskosten (waaronder ook parkeerkosten) worden gezien als additionele kosten en worden niet berekend meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. 

Reistijd met langer dan een uur wordt indien per extra uur met het uurtarief meegenomen in de extra kosten.

Medewerking
Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan Frank van Garderen binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijl-elementen, foto’s en andere zaken als daarover overeenstemming is bereikt.

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft Frank van Garderen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

Annuleren van de opdracht
Indien opdrachtgever de opdracht een week voor aanvang annuleert zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Tussen 6 en 4 dagen voor aanvang wordt 25% van de afgesproken prijs in rekening gebracht. Tussen 3 tot 2 dagen is dit 50% van de afgesproken prijs. Alles na deze 2 dagen wordt tot 100% in rekening gebracht. De annuleringskosten ten gevolge van de annulering van opdrachtgever van derden, die in opdracht van opdrachtnemer voor de opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden hebben verricht, dienen voor rekening van opdrachtgever te komen.

Opslag
Frank van Garderen bewaart de resultaten van een opdracht (video, foto of dergelijke) voor een periode van maximaal 3 maanden op een lokale opslag. De periode hierna is Frank van Garderen niet meer verantwoordelijk voor de opslag van het eindproduct.

Voice-over
Bij sommige producties kan gebruik worden gemaakt van één of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Muziek
Frank van Garderen gebruikt uitsluitend gratis rechtenvrije muziek. Wanneer de klant gebruikt wilt maken van betaalde of rechtenhoudende muziek is deze zelf verantwoordelijk voor de publicatiekosten, kosten die gemaakt worden wanneer een video (met muziekgebruik) wordt gepubliceerd op bijvoorbeeld; beurzen, internet, openbare ruimten, etc.

Auteursrecht
Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij Frank van Garderen of diens licentiegevers.

Frank van Garderen kan, tenzij anders is overeengekomen, te allen tijde zijn naam bij het ontwerp of op de titelrol van het audiovisuele werk zetten, totdat er bezwaar tegen wordt gemaakt. Tevens is Frank van Garderen gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en of het audiovisuele werk. De opdrachtgever zal indien Frank van Garderen dat nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van Frank van Garderen en het jaar van de eerste openbaarmaking.

De klant geeft Frank van Garderen toestemming om zijn naam en het promotiemateriaal, zoals foto’s en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden. Het promotiemateriaal kan gebruikt worden voor promotie doeleinden zoals referentie op website, social media, beursmateriaal, etc. Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van het promotie programma van Frank van Garderen.

Aansprakelijkheid
Frank van Garderen is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan Frank van Garderen zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Iedere aansprakelijkheid van Frank van Garderen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Frank van Garderen in voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door Frank van Garderen gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Frank van Garderen heeft gemeld.